Cần hút dành cho giặt thảm ( chuyên dùng cho máy giặt thảm)

8